Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học C Vĩnh Phú Tây

Xã Vĩnh Phú Tây
07816503036
c1thcvpt.ppl@sobaclieu.edu.vn